Post Pn kwi 09, 2012 7:21 pm

Projekt statutu Stowarzyszenia

To jest wstępny projekt statutu, czekam na wasze uwagi i sugestie, dość istotne punkty to: 2, 8 i 9; reszta to tak naprawdę
powielany wzorzec, nieznacznie tylko dostosowany do potrzeb naszego Stowarzyszenia. Niech Was nie zrazi sformułowanie
"obiekt o charakterze parkowo-wędkarskim" bo to nie to samo co park z jego ławeczkami, placami zabaw itd. Może i nie
jest zbyt szczęśliwe to sformułowanie, ale na razie szukam lepszego, a także liczę na Waszą pomysłowość. Oczywiście projekt
ów oddam do prawniczej ekspertyzy, a także zasięgnę porady Pana Andrzeja Pietrasa - prezesa Stowarzyszenia Miłośników
Dębiny.


STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SZACHT

Rozdział I
Postanowienia ogólne


1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Szacht, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania działań mających na celu
zagospodarowanie terenu Szacht w formie obiektu o charakterze parkowo-wędkarskim, a także wspieranie osób i organizacji
podejmujących takie działania, teren Szacht rozumiany jest jako zgrupowanie glinianek na wschód od ul. Głogowskiej, między
ulicami Mieleszyńską, Komornicką i Leszczyńską w Poznaniu.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Luboń. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.


Rozdział II
Cele i środki działania


8. Celami Stowarzyszenia są:

a. działanie na rzecz zagospodarowania terenu Szacht zgodnie z jego naturalnym charakterem,
b. wszechstronne propagowanie informacji na temat Szacht,
c. promocja i popieranie działań mających na celu zagospodarowanie terenu Szacht zgodnie z jego naturalnym charakterem,
d. pobudzanie świadomości społeczeństwa w tematach związanych z terenem Szacht,
e. ochrona środowiska naturalnego Szacht i zapobieganie jego zanieczyszczaniu.

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez,
b. utworzenie ośrodka informacji - portal internetowy - http://www.szachty.pl,
c. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
d. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z Szachtami,
e. opiniowanie projektów dotyczących zagospodarowania terenu Szacht,
f. inne działania realizujące cele statutowe.

10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.


Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki


11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,
b. wspierających
c. honorowych

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także
cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która złoży deklarację członkowską.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek minimum pięciu członków Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek,

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z
głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał
władz Stowarzyszenia.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
- na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego
zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


26. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.

27. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

29. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą
udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce
obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalania zmian statutu,
c. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie regulaminu Zarządu,
g. uchwalanie budżetu,
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

37. Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i. przyjmowanie i skreślanie członków,

38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie
rzadziej niż raz w roku.

39. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz dwóch członków.

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

41. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz dwóch członków.

42. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

43. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

44. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:

a. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,
b. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

45. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie
dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

46. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków.

47. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:

a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 miesiąca do 1 roku,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

48. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może
nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział V
Majątek i Fundusze


49. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dochodów z własnej działalności statutowej,
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
e. dotacji i ofiarności publicznej.

50. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

52. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

53. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane
są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe


54. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

55. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

57. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.