Obrońmy Szachty przed zabudową i wycinką drzew!

Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła projekt miejscowego planu dla Szacht i okolic. Dla tego cennego terenu przewidziano wiele kontrowersyjnych rozwiązań, m. in. zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną w miejscu dawnych parków przy cegielniach po stronie Świerczewa i Fabianowa, która wiąże się ze znacznymi wycinkami (co najmniej kilkuset drzew), w tym pod samą wieżą widokową!

PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO

Projekt planu jest dostępny na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej >> i obejmuje obszar Szacht i okolic m. in. do ulicy Głogowskiej na zachodzie, ul. Leszczyńskiej na wschodzie oraz granicy miasta Poznania na południu – łącznie ponad 170 hektarów.

W projekcie przewidziano nowe miejsca pod zabudowę, m.in. na obecnych polach na Fabianowie koło ul. Głogowskiej i ul. Tynieckiej. Projekt też chroni zasadniczą część Szacht, która została w ostatnich latach zagospodarowana. Ale…

ZAGROŻENIE DLA SZACHT

… niestety, przewiduje on także wyznaczenie nowej zabudowy na terenach dawnych cegielni – zarówno po stronie Fabianowa, jak i po stronie Świerczewa. Zabudowa jednak idzie dalej w kierunku Szacht – jest ona także proponowana w miejscach kompleksów zadrzewień.

ROZWIĄZANIA PO STRONIE FABIANOWA

Nawet w dołączonej do projektu planu prognozie oddziaływania na środowisko zauważono: „Zadrzewienie położone na południe od zabudowań cegielni przy ul. Mieleszyńskiej jest kolejnym w obszarze opracowania projektu planu kompleksem o charakterze leśno-parkowym. W skład jego drzewostanu wchodzą takie gatunki, jak: wiąz polny, jesion wyniosły, klon pospolity, klon jawor, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna i kasztanowiec pospolity. W waloryzacji przyrodniczej dawnych użytków ekologicznych wyznaczonych wzdłuż Strumienia Junikowskiego ustalono, że pośród skupiska drzew rośnie 6 klonów pospolitych o pomnikowych obwodach. Poza nimi wiele drzew posiada imponujące (choć jeszcze nie spełniające warunków ustawowych) obwody. W grupie tych drzew wyróżniono trzy lipy drobnolistne, dwie robinie akacjowe, trzy jesiony wyniosłe, kilka klonów pospolitych oraz trzy kasztanowce pospolite.” Na poniższych planszach pokazano:

  • Po lewej aktualne zagospodarowanie terenu w rejonie wieży widokowej i dawnej cegielni przy ul. Mieleszyńskiej oraz parku. Zielonym szrafem zaznaczono zadrzewienia.
  • Po prawej zabudowa zgodnie z projektem planu – na czerwono wkreślono linie zabudowy, na czarno – drogi.

Jak widać, zagospodarowanie ma sięgać aż do samego Stawu Glabisia i wieży widokowej (ok. 15 metrów od niej), gdzie ma być zbudowana droga, a parę metrów dalej może powstać zabudowa wielorodzinna i usługowa. Dla terenów tych ustalono m. in. powierzchnię biologicznie czynną na poziome 20% – co oznacza że pozostałe 80% może zostać zagospodarowane (do 50% jako budynki, pozostała powierzchnia m. in. na dojścia i budynki). Zostaną więc wycięte niemal wszystkie drzewa, które można oglądać z wieży widokowej:

ROZWIĄZANIA PO STRONIE ŚWIERCZEWA

Podobny los ma spotkać teren po dawnej cegielni po stronie Świerczewa, przy ul. Leszczyńskiej:

Zabudowa więc ma zastąpić drzewa, które są na wejściu na Szachty od ul. Leszczyńskiej do tzw. Domku Ogrodnika:

JAK WYGLĄDA PROCEDURA UCHWALANIA PLANU?

Obecnie projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi można składać do 4 listopada. Następnie będzie je rozpatrywał Prezydent Poznania. Jeśli rozpatrzy uwagę pozytywnie – plan będzie musiał być poprawiony i ponownie wyłożony ze zmianami. Jeśli negatywnie – nad przyjęciem uwag będą głosowali radni Poznania.

DZIAŁANIA RADY OSIEDLA ŚWIERCZEWO I FABIANOWO-KOTOWO

W ocenie rad osiedli planowane zapisy dotyczące zabudowy terenów bezpośrednio przy Szachtach i wycinki tak znacznej liczby drzew (około kilkaset drzew, na powierzchni ponad 55 000 metrów kwadratowych) są nie do przyjęcia. Na 16 października zaplanowane są sesje obydwóch rad osiedli, na których będą podejmowane uchwały z uwagami do zapisów projektu planu.

PROSIMY O WSPARCIE!

Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do aktywnego włączenia się składanie uwag do projektu planu. Można to uczynić do 4 listopada.

Pod adresem https://www.petycjeonline.com/obronmy_szachty jest dostępna petycja do podpisania. Gorąco zachęcamy mieszkańców do jej podpisywania, można też zawrzeć parę zdań komentarza. Petycja zostanie przekazana Prezydentowi Poznania do 4 listopada.

Ponadto, każdy może napisać uwagi osobiście na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2019 r. Można także je składać elektronicznie https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne wybierając podmiot Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Brak możliwości komentowania.