Ponowne wyłożenie planu miejscowego dla Szacht

Do 28 września jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Mieleszyńskiej”, który obejmuje swoim zasięgiem m. in. Szachty. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
10 września, a uwagi można składać do 12 października.

Projekt był wykładany po raz pierwszy w 2019 r. i zbudził wtedy wiele kontrowersji, m. in. za zabudowę zadrzewionych terenów w bezpośrednim sąsiedztwie Szacht – pod wieżą wiadokową oraz od strony ul. Leszczyńskiej (szczegóły na stronie Obrońmy Szachty przed zabudową i wycinką drzew! ). Wtedy w wyniku działań mieszkańców, rad osiedli: Świerczewo i Fabianowo-Kotowo, radnych miejskich i złożonej do Prezydenta Poznania petycji, pod którą podpisało się ponad 3,5 tys. osób, zastępca Prezydenta Poznania Bartosz Guss zadeklarował zmiany zapisów projektu planu.

Faktycznie, w nowo wyłożonej propozycji urbanistów, zrezygnowano z wyznaczania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie wieży widokowej oraz od strony ul. Leszczyńskiej, tym samym zachowując najbardziej cenny drzewostan.

Na poniższych grafikach porównanie projektów planów z 2019 r. oraz nowego z 2020 r.. Na zielono zaszrafowowano dodatkowe tereny zieleni:

Rejon ul. Leszczyńskiej (przy ul. Buczka):

Rejon wieży wiadokowej oraz cegielni:

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 10 września 2020 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/ .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub mpu@poznan.mpu.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Projekt planu na stronie MIejskiej Pracowni Urbanistycznej >>

Post Ponowne wyłożenie planu miejscowego dla Szacht pojawił się poraz pierwszy w Osiedle Świerczewo.Żródło: www.swierczewo.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.